Nalog o posredovanju

Ukoliko želite usluge naše agencije, obavezni ste potpisati Nalog o posredovanju. Želimo da znate što potpisujete, možete ga pročitati ovdje. U slučaju da imate bilo kakva pitanja, slobodno nam se obratite. 

Agencija za posredovanje u prometu nekretninama m2,  ''DOMUS LUCROSA'' d.o.o., Split, Petra Svačića 3, OIB: 75560693709, zastupana po direktoru Marina Maretić 
(u daljnjem tekstu: Posrednik)
i
_______________________________iz___________________OIB:____________
(u daljnjem tekstu: Nalogodavac)

zaključuju u _____________________, dana ___________________slijedeći
 

UGOVOR O POSREDOVANJU PRI KUPOPRODAJI

Članak 1.

Ovim Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina (dalje: Ugovor), Posrednik se obvezuje da će nastojati naći i dovesti u vezu Prodavatelja s Kupcem radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini, a Nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti posredničku naknadu, isključivo ako taj pravni posao bude sklopljen, a sukladno članku  2. ovog Ugovora

Članak 2.

Nalogodavac se obvezuje Posredniku isplatiti posredničku naknadu u visini od 2% (dva posto) od dogovorene kupoprodajne cijene predmetne nekretnine. Ukupan iznos naknade ne može iznositi manje od 7.500,00 KN (sedamtisućapetsto kuna). Posrednik stječe pravo na naplatu naknade u trenutku sklapanja pravnog akta. U slučaju sklapanja Predugovora o kupoprodaji, 1% (jedan posto) danom sklapanja Predugovora, a preostalih 1% (jedan posto) danom sklapanja glavnog Ugovora o kupoprodaji. U slučaju da se sklapa samo Ugovor o kupoprodaji danom sklapanja istog 2% (dva posto).

Članak 3.

U slučaju da Nalogodavac sklopi Ugovor o kupoprodaji za predmetnu nekretninu bez sudjelovanja Posrednika s osobom s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, Nalogodavac se obvezuje Posredniku isplatiti cjelokupni iznos naknade iz članka 2. ovog Ugovora. Posrednik ima pravo na naknadu i u slučaju da Nalogodavac sklopi pravni posao za predmetnu nekretninu sa fizičkom ili pravnom osobom koja je bračno, izvanbračno, rodbinski, članski, kroz organe upravljanja ili na bilo koji drugi način povezna s osobom s kojom ga je u vezu doveo Posrednik.
Nalogodavac nije u obvezi platiti posredničku naknadu u slučaju da samostalno sklopi Ugovor za predmetnu nekretninu s osobom koju Posrednik nije doveo u kontakt.

Članak 4.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka – GDPR, od dana 25.05.2018.godine,Nalogodavac potvrđuje da je svojom dobrom voljom odobrio korištenje svojih osobnih podataka, sve isključivo u svrhu sudjelovanja u procesu kupoprodaje nekretnine. 
Posrednik potvrđuje da posluje sukladno svim postojećim zakonskim propisima Opće uredbe o zaštiti podataka – GDPR. Posrednik će osobne podatke proslijediti trećim osobama isključivo za  potrebu sklapanja pravnog posla, o ćemu će Nalogodavac biti informiran.

Članak 5.

Ovaj Ugovor se sklapa na rok od 12 mjeseci. te se automatski produžuje na isti vremenski rok dok ga jedna od ugovornih strana prethodno pismeno ili usmeno ne otkaže 
Sve sporove proistekle iz ovog Naloga rješavat će nadležni sud u Splitu.


PREDMETNA NEKRETNINA _______________________________________________________
POSREDNIK:                                     NALOGODAVAC:
_____________________                  ____________________