Nalog o posredovanju

Agencija za posredovanje u prometu nekretninama ''DOMUS LUCROSA'' d.o.o., - M2nekretnine -, Split, Petra Svačića 3, OIB: 75560693709, zastupana po direktorici Marini Maretić, (u daljnjem tekstu: Posrednik)
i
IVAN IVIĆ,  iz : ………………….………….……..,  OIB, ……………………………………………..…..………
Tel/mob ………………………….………………..…………..….., 
E-mail: ………………………………..………
(u daljnjem tekstu: Nalogodavac), zaključuju u   Splitu, 
dana  ………………... 2022. slijedeći:

 

UGOVOR O POSREDOVANJU
Članak 1.

 

Predmet ovog Ugovora je nekretnina definirana kao: 
.........……………………………………………………………................................................…………………
 

 

Članak 2.

Ovim Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina (dalje: Ugovor), Posrednik se obvezuje da će nastojati naći i dovesti u vezu Nalogodavca s klijentom radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini iz Članka 1., a Nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti posredničku naknadu, isključivo ako taj pravni posao bude sklopljen, a sukladno Članku 3. i Članku 4. ovog Ugovora.

Članak 3.

Nalogodavac se obvezuje Posredniku isplatiti posredničku naknadu u visini od 2% (dva posto)+PDV,  od dogovorene i realizirane kupoprodajne cijene predmetne nekretnine. Ukupan iznos naknade ne može iznositi manje od 7.500,00 KN (sedamtisućapetsto kuna)+PDV. Posrednik stječe pravo na naplatu naknade u trenutku sklapanja pravnog akta. U slučaju sklapanja Predugovora o kupoprodaji, 1% (jedan posto)+PDV danom sklapanja Predugovora, a preostalih 1% (jedan posto)+PDV danom sklapanja glavnog Ugovora o kupoprodaji. U slučaju da se sklapa samo Ugovor o kupoprodaji danom sklapanja istog 2% (dva posto)+PDV.

Članak 4.

U slučaju da Nalogodavac sklopi Ugovor o kupoprodaji za predmetnu nekretninu bez sudjelovanja Posrednika s osobom s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, Nalogodavac se obvezuje Posredniku isplatiti cjelokupni iznos naknade iz Članka 2. ovog Ugovora. Posrednik ima pravo na naknadu i u slučaju da Nalogodavac sklopi pravni posao za predmetnu nekretninu sa fizičkom ili pravnom osobom koja je bračno, izvanbračno, rodbinski, članski, kroz organe upravljanja ili na bilo koji drugi način povezna s osobom s kojom ga je u vezu doveo Posrednik.

Članak 5.

Nalogodavac nije u obvezi platiti posredničku naknadu u slučaju da samostalno sklopi Ugovor za predmetnu nekretninu s osobom, s kojom je Posrednik nije doveo u kontakt.
 

Članak 6.

Nalogodavac je obvezan dati pismeni nalog Posredniku za sklapanje kupoprodajnog Predugovora i/ili Ugovora. Takav pismeni nalog podrazumijeva da su prethodno završeni pregovori između Kupca i Prodavatelja, dogovoreni  svi uvjeti kupoprodaje, te da su sve stavke kupoprodajnog Ugovora usuglašene sa Kupcem. 
Ukoliko Nalogodavac odustane od realizacije kupoprodaje, nakon što je dao pismeni nalog za sklapanje Predugovora i/ili Ugovora u obvezi je podmiriti sve troškove koje je do tada imao Posrednik. Ovo se posebno odnosi na odvjetničke troškove sklapanja Predugovora i/ili Ugovora kao I ostale troškove koje je posrednik imao u ovom posredovanju.
 

Članak 7.

Ukoliko Nalogodavac sam sklopi Ugovor za predmetnu nekretninu, dužan je u roku od 7 (sedam) dana pismenim ili usmenim putem obavijestiti Posrednika o prestanku obveze posredovanja.

Članak 8.

U okviru iznosa ugovorene provizije iz Članka 3.,  Posrednik se obvezuje pružiti svu pravnu pomoć pri izradi  predugovora i/ili ugovora, predavanje zahtjeva kupljene nekretnine za uknjižbu na ime kupca, prebacivanje svih obveza koje proističu iz vlasništva nekretnine na novog vlasnika (struja, voda, komunalije, pričuva i sl.) te sve ostale pravne radnje usko vezane za predmetni posao.

Članak 9.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka – GDPR, od dana 25.05.2018.godine, Nalogodavac potvrđuje da je svojom dobrom voljom odobrio korištenje svojih osobnih podataka, sve isključivo u svrhu sudjelovanja u procesu kupoprodaje ili najma nekretnine.
Posrednik potvrđuje da posluje sukladno svim postojećim zakonskim propisima Opće uredbe o zaštiti podataka – GDPR. Posrednik će osobne podatke proslijediti trećim osobama isključivo za  potrebu sklapanja pravnog posla, o čemu će Nalogodavac biti informiran.

Članak 10.

Ovaj Ugovor se sklapa na rok od 12 mjeseci. te se automatski produžuje na isti vremenski rok dok ga jedna od ugovornih strana prethodno pismeno ili usmeno ne otkaže.
Sve sporove proistekle iz ovog Ugovora rješavat će nadležni sud u Splitu.

Članak 11.

Ovaj se Ugovor sklapa u dva primjerka od kojih po jedan zadržava svaka od ugovornih strana.
U slučaju spora stranke ugovaraju nadležnost odgovarajućeg suda u Splitu.
POSREDNIK:                                                                           NALOGODAVAC